Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Humanagements organisasjonsutvikling

Et helhetlig opplegg eller enkelte tiltak

Humanagement kan bistå med helhetlige opplegg for organisasjonsutvikling. Et eksempel er vist under. Vi kan også bidra med mer enkeltstående tiltak som:

· Kurs

· Prosessrådgivning

· Prosjektutførelser

· Prosjektledelse

· Utvikling av ledere og ledergrupper

· Utvikle manualer m.m. for medarbeidersamtaler, kreativitet og andre prosesser

 

De fleste av Humanagements opplegg forutsetter et nært samarbeid mellom oppdragsgiver og Humanagement.

 

Utvikling av den enkelte medarbeider

En viktig del av en bedrifts utvikling, er utviklingen av den enkelte medarbeider. Denne kan bestå av at den enkelte deltar i:

· Kurs

· Organisasjonsutviklingsprosesser

· Utvikling av grupper

· Individuell rådgivning

Utvikling av organisasjoner

Stikkordmessig kan et opplegg for organisasjonsutvikling inneholde følgende deler:

1 Innledende samtaler
En viktig del av forarbeidet er samtaler med ledere og andre nøkkelpersoner. Dette for å:
- Identifisere behov og muligheter.
- Gi oppdragsgiver et inntrykk av Humanagement og hva vi kan bidra med.
- Klargjøre om oppdragsgiver og Humanagement passer sammen for de aktuelle oppgaver.
- Få en første avklaring av hva som kan og bør gjøres, inkludert mulige omfang og ressurskrav.
- Få idéer til det videre arbeid.

2 Litteraturstudier
Humanagement vil så gå gjennom litteratur fra bedriften for å få en bedre forståelse av denne, hva som tidligere er gjort og hvilke planer som foreligger. Litteratur kan være: Årsrapporter, strategidokumenter, planer, brosjyrer, analyser og rapporter fra/om bedriften, håndbøker og annet som viser hva bedriften er og hva den driver med.

3 Innledende undersøkelser
Dette for bedre klargjøring av behov og muligheter. Undersøkelsene kan bestå av en eller flere:
- Samtaler med ledere og andre medarbeidere.
- Intervjuer med medarbeidere, kunder, leverandører og andre.
- Spørreundersøkelser med tilsvarende grupper.
- Gruppeprosesser inkludert idédugnader.

4 Identifikasjon, klargjøring og prioritering av behov
Ut fra de foregående trinn kan Humanagement, sammen med bedriften, identifisere:
- Hvilken situasjon bedriften er i.
- Styrker og svakheter.
- Muligheter, problemer, utfordringer og farer.

Det er vanligvis ikke mulig å gjøre noe med alt en kunne ønske. En viktig del av denne del av prosessen, er derfor å velge hva som er viktigst å prioritere.

 

 

 

5 Utarbeide og vedta forslag til tiltak
Ut fra de foregående trinn kan Humanagement, sammen med bedriften, utarbeide forslag til hva som kan gjøres. Humanagement vil også komme med vurderinger av effekten av de forskjellige tiltak og hvilke fordeler og ulemper de kan medføre.
Ofte er det aktuelt med flere alternativer. Det kan også være nødvendig med prioritering mellom de enkelte forslag.
Forslagene vil føre til en plan for hva som skal gjøres, inkludert en framdriftsplan med ressurs- og kostnadsbehov.

6 Iverksettelse av tiltak
Eksempler på hva som kan inngå i en slik organisasjonsutvikling er:
- Klargjøring av bedriftens idé, hensikt og overordnede mål.
- Visjonsbygging.
- Strategiutvikling.
- Klargjøring av verdier, inkludert etikk.
- Innføring, utvikling eller forbedring av arbeidsformer.
- Rådgivningsprosesser.
- Utvikling av grupper.
- Kurs.
- Prosesser og arbeidsseminar.
- Andre bidrag fra Humanagement.

7 Evaluering av tiltak
En slik prosess for organisasjonsutvikling bør inneholde klare mål. En del av prosessen vil være å evaluere i hvilke grad disse målene er nådd.
For større og langvarige utviklingsprosesser, vil det kunne foregå en kontinuerlig prosess der deler av de foregående ledd gjentas. F.eks. vil en evaluere virkningen av et tiltak før en planlegger og igangsetter videre tiltak.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no