Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Etikk i arbeidslivet

Tekstboks: Faglig og pedagogisk ståsted 
Kurset er et praktisk hjelpemiddel som skal gjøre deg dyktigere til å gjenkjenne situasjoner der etisk refleksjon er viktig, og til å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre. Det står på tradisjonene fra filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles. Det betyr at det bygger på antagelsen om at etikk og moral læres først og fremst ved å gjøre erfaringer og ved å reflektere over egne og andres erfaringer.
I stedet for å ta utgangspunkt i en eller flere etiske teorier og vise hvordan disse kan anvendes, oppfordrer kurset deg til å tenke over hva du selv tror og mener.
Når det gjelder livet og livets erfaringer, kan vi også ha mye å lære fra de som har høstet av disse erfaringene. Som Sokrates selv sa det: 
Jeg liker å snakke med de meget gamle, for vi kan spørre dem slik vi ville spørre de som har reist langs en vei, hvordan veien er, om den er ujevn og vanskelig eller om den er jevn og lett.
Litt forenklet kan vi oppsummere vår oppfatning slik: Etikk er noe som må leves, ikke bare læres.

Mål og hensikt

Hensikten med vår nåværende undersøkelse er ikke å vite hva dyder er, men å bli gode. Ellers ville ikke vår undersøkelse ha noen nytte for oss.

Aristoteles

 

Et menneskelig hjerte, like mye som menneskelig fornuft, er nødvendig for å forstå moralen.

Anette Baier

Mål

· Gi deg en forståelse av hva etikk er og etikkens betydning

· Hjelpe deg å utvikle din egen og andres etikk

· Gjøre deg dyktigere til å gjenkjenne situasjoner der etisk refleksjon er viktig, og til å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre


Kursets hovedbudskap er at etikken er grunnmuren, reisverket og det sosiale bindemiddel for det enkelte menneske, organisasjoner og samfunnet. En hensiktsmessig etikk er nødvendig både for mental sunnhet og et godt forhold til andre. For et samfunn eller en bedrift er etikken også viktig for den økonomiske utvikling og for menneskenes trivsel, utfoldelse og utvikling.

Innhold

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset. Ved bedriftsinterne kurs gjøres en kort spørreundersøkelse i forkant av kurset. Resultatene av denne brukes i kurset.

Emnene vil bli tilpasset deltakernes behov og kursets omfang. Eksempler på emner som kan bli tatt opp i kurset:

· Etikk - moral - verdier - normer

· Etikkens nødvendighet: Systemets funksjon og spilleregler - felles (eksterne og interne) spilleregler - felles ansvar - næringslivets og det offentliges anseelse og frihet - lojale medarbeidere - nettverk - livsholdning og livsvei - etikk: tvang eller frigjøring - etikk og/eller profitt?

· Verdigrunnlag som hjelpemiddel:Hva er verdigrunnlag? Hvordan lages de? Hvordan brukes de? Eksempler på verdigrunnlag.

· Organisasjonsetikken: Har en organisasjon etikk? Hva er en organisasjons etikk? Hva er viktig for de ansattes praktiserte verdier?

· Etikkens grunnlag: Hva bestemmer vår etikk, hva vi mener er riktig eller galt: Guds vilje? - Artens overlevelse? - Individets fordel? - Menneskebestemt etikk? - Religioner? - Filosofiske systemer? - Politiske ideologier? - Samvittigheten? En etikk for dagens virkelighet.

· Etiske valg

· Beslutninger - etiske beslutninger - beslutningskriterier

· Min personlige etikk

· Etikk og strategi:Etikk som strategisk verktøy. Etikken er strategiens hjerte.

· Verdiledelse: Hvordan verdilede? Verdihierarkiet. Verdiledelse - en trinnvis prosess.

Kursdeltakeres vurdering

Tidligere deltakeres uttalelser

- Veldig bra opplegg

- Mange nye impulser og vinklinger

- Åpnet øynene for helt fundamentale forutsetninger/nødvendigheter for å lykkes på sikt

- Går dypt inn i emnet

- Kurset var meget bra (topp)

- Ærlig kurs

- Fin oppdeling mellom forelesning og oppgaver

- Mulighet for hver enkelt til å bidra

- Dyktige kursledere formidlet kunnskapene og nye tanker på en lettfattelig måte

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no